Basicstufff - Terms
เพิ่มเพื่อน
รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า

การบริการใดๆ จาก Basicstufff ซึ่งเราขอแทนว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้ที่ใช้บริการใดๆ จากทางเราจะขอเรียกแทนว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยมี ระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปโจมตี หลอกลวง ระบบหรือบุคคลอื่น เช่น DoS, Spam, Hack, Phishing และวิธีการอื่นที่คล้ายกันนี้
2. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปกระทำการใดๆที่ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือขัดต่อความสงบของประเทศ
3. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ หรือจัดเก็บสิ่งใดๆ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม ไม่ว่าด้วยวิธีการหลบเลี่ยงใด รวมไปถึงโปรแกรมผิดกฏหมายที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
4. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปใช้ส่ง Email ที่มีลักษณะ Spam หรือส่ง Email หาผู้รับ โดยที่ผู้รับไม่ยินยอม ไม่ว่าจะส่งออกด้วยวิธีการใดก็ตาม
5. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน สมัครใช้บริการกับทางผู้ให้บริการตามความเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่เป็นจริง ผู้ให้บริการขอยกเลิกการให้บริการในทันที
6. ผู้ให้บริการขอยกเลิกผู้ใช้บริการที่พยายาม หรือกระทำการใดๆ ที่เสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ให้บริการในทันที และจะดำเนินการทางคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด
7. ถ้าหากผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุที่ผิดปกติ ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการระงับการบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุนั้นๆ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
8. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ จากผู้ให้บริการเป็นความลับ และควรจะกำหนดรหัสผ่านให้มีความยากในการเข้าถึง และเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน
9. ผู้ให้บริการขอไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด ความสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบให้สามารถใช้บริการได้ดีอยู่เสมอ
10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการ และจะดำเนินการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบทันที หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขใดๆ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เริ่มระงับการใช้บริการ
11. ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี
12. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล