The simple things in life

รวมเรื่องราวดีๆ สิ่งที่เรียบง่ายในชีวิต ที่คุณอาจมองข้ามไป.

Home
เรื่องบ้านๆ
บ้านคือวิมานของเรา เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ "บ้าน"
Read More
 
Cook
กินเพื่ออยู่
เคล็ดลับก้นครัว เมนูอาหารแบบบ้านๆ ทำเอง กินเอง
Read More
 
DIY
ทำเองก็ได้...
งานอดิเรก DIY ทำโน่น ทำนี่ ทำใช้ ทำเอง ทำได้ที่บ้านของเรา
Read More
 
 

"ความพอเพียง" คือพื้นฐานของการใช้ชีวิต

...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...
พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
 

ความพอประมาณ

ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
 
 

ความมีเหตุผล

การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ ทั้งการทำธุรกิจ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน
 

ภูมิคุ้มกัน

การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ความไม่แน่นอนที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น จากโรคระบาดโควิด19 ที่ทั่วโลกกำลังประสบ เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
 
 

เรื่องเล่า "ความพอเพียง"

  • สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม

    เกษตร “สองไร่สโลว์ไลฟ์” ฟาร์ม

    สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม คือการทำ เกษตรภายใต้สโลแกน “ทำเกษตรแบบไทย ใช้ชีวิต ในแบบญี่ปุ่น บริหารจัดการฟาร์มแบบฝรั่ง คุณคำพันธ์ แก้วมา อดีตวิศวกรที่ผันตัว Read More
  • 1